პეტიციის დამატება

*
*
პეტიციასთან დაკავშირებული დამადასტურებელი დოკუმენტების ატვირთვა
*
*
*
*
*
*
*
*
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის დასკანერებული ასლი